പുതിയ സ്പീക്കർ A.K.ബാലൻ..(പി.സി.ജോർജ്ജ്,മുരളി,സതീശൻ,പ്രതാപൻ,ശക്തൻ, എന്നിവർ ബാലന് വോട്ടുചെയ്തു.!)

ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൂടേ..

സംഭവിക്കാം..

ചെന്നിത്തല വോട്ട് അസാധുവാക്കിയെന്നും വരാം..കൂടെ മുനീറും ഉണ്ടാകുമോ?

കസേരമോഹികളുടെ കൂടാരമായി യു.ഡി.എഫ് മാറിയിരിക്കുന്നു..

വിവേകമതികളായ കേരളീയർ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കാനാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്,നിശ്ചയമായും!

Advertisements