ഫെയ്സ്‌ ബുക്ക്‌ തനിനിറം കാട്ടിത്തുടങ്ങി…

ഫെയ്സ്‌ ബുക്ക്‌ ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നല്ല..

ഇത്‌ അരിഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്‌..

ഭൂലോകത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഇഞ്ചിപ്പെണ്ണ്‌,പ്രീത ജി പി തുടങ്ങിയവർക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ ന്യായീകരിക്കത്തക്കതല്ല തന്നെ…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ലക്കം മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ…

image

Advertisements