ടോം ജോസിനെ ചങ്ങലയ്ക്കിടുക…

ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനമായ ഇ.ശ്രീധരനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോം ജോസിനെ നാടുകടത്താൻ നാം തയ്യാറാകണം..

അയാളുടെ പിന്നിൽ കമ്മീഷൻ സ്നേഹികളായ വമ്പന്മാറുണ്ട് എന്നത് രഹസ്യമായ പരസ്യമാണല്ലോ..

ഇത്തരം നശൂലങ്ങളെ തൊടാൻ ചാണ്ടിയ്ക്കും പേടിയാണത്രെ!

കലികാലം അല്ലാതെന്താ…

 

Advertisements