ഏലാ വാർത്തകൾ – 1

tIcfw XncsªSp¸v NqSnÂ…


kckp A¡\v AS§nbncn¡m\mbnÃ.


AhÀ hmcn]nSns¨gpt¶äv Gembnteq¡nd§n …At¸mÄ I­ ImgvNIÄ kXykÔambn ChnsS dnt¸mÀ«psN¿pì… 

A¡³ Im«m¡SbnÂ..

iàn £bn¨ iàsâ FXncmfn Pbm UmfnbmWv..

 


A¡³ Nne Znhy·mscsbms¡ CâÀÆ} \S¯n..


æSpw_{io tN¨namêsS a\knencn¸v Adnbm³ Nne kÀsÆzIsfms¡ \S¯nsb¶m aXnbtÃm… 

FÃmhêw ]dbp¶Xv iàsâ Imcy¯n Hê Xoêam\w Bæsa¶mWv…!

Snbm³ C\n aÕcn¡Wsa¶v ]dbm³ km[yXbnÃs{X…

temImbpàbnse tIknsâ Imcysams¡ Umfn \m«pImsc Adnbn¨pIgnªp…

AgnaXnbn F+ Imc\msW¶mWv ]dbs¸Sp¶Xv…

\m«pImÀ¡v ]pÅnsbçdn¨v \à A`n{]mbaà ]dbmëÅXv..

 

 

CSXp]£ kÀ¡mcnsâ hnIk\ {]hÀ¯\§Ä “AXv R½fXmWv ‘ F¶v ]dªp \S¡embnêì {][m\ ]Wn…

 

 

Ignª kÀ¡mcnsâ Ahkm\ Ime¯v ætd _ÊpIÄ ]ehgnçw hn«nêì….AXnt¸mÄ FhnsSsb¶v tNmZn¡m³ Bsf തേടി നടക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ….

 


]metam tdmtUm h¶m iàsâ henb I«u«pIÄ Dbêw …Ah AëhZn¸n¨ ià\v A`n\µ\§Ä….


Snbm³ ]Ww sImSp¯v hbv¸nçì F¶mWv Adnbp¶Xv !!


 

s]«¶v kckp A¡sâ sams_bnen Hê Fkv.Fw.Fkv hì…


þþ]mÀ«n Fs¶ th­hn[¯n D]tbmKs¸Sp¯nbnÃ..(knÔp tPmbn..)

 


കഴുകൻ കുട്ടിയുടെ a\Ên Hê eUps]m«n...

 

അണ്ണിത്താന്റെ  a\Ên asämê eUp s]m«n….


k§Xn sImÅmw …

 


kcÊp A¡³ Nncn¨p Nncn¨p..a®pI¸nsb¶m aXnsbtÃm… 

CXnsâ IÀ¯mhn\v Hcmbncw A`n\µ\§Ä…. (തുടരും)

 

Advertisements